نرم افزار حسابداری اتوماتیک فروشگاهی ، خدماتی ، پیمانکاری و تولیدی حسابیس

هزینه و درآمد

درباره برنامه

کنترل هزینه و درآمد در حسابیس طی فرایندهای مخنلفی انجام می‌شود. ابتدا عنوان هزینه یا درآمد تعریف می‌شود. این تعریف می‌تواند طی تشکیل سند نیز انجام شود.

هزینه‌ها و درآمدها دارای یک حساب ارزش دفتری هستند که اگر از افزونه ارزی استفاده شود معنا پیدا می‌کند چراکه معادل حساب روز ثبت سند ارزی را با حساب ریالی جمع کرده و حساب ارزش دفتری را بوجود می‌آورد. حساب ارزش دفتری در گزارشات حسابداری و تعدیل نقش مهمی دارد.

در سند پرداخت هزینه نقدی امکان انتخاب وجه نقدی صندوق یا بانک ، چک شخصی ، خرج/عودت چک اشخاص ، پشت‌نویسی چک و پرداخت توسط سایر مشتریان یا سهامداران وجود دارد. در سند دریافت نقدی درآمد امکان دریافت وجوه نقدی صندوق و بانک ، چک مشتریان ، مرجوع چک شخصی ، مرجوع چک خرج شده یا دریافت توسط سایر مشتریان و سهامداران فراهم است.

سایر فرایندهای مرتبط با هزینه و درآمد

فرایند دیگر برنامه برای کنترل مبحث هزینه ها و درآمد ها، دریافت درآمد کالایی است که مانند رسید انبار است و کالا به موجودی‌های انبارها اضافه می‌شود. طرف حساب کالاها درآمد است که در گزارشات پایان دوره حسابداری قید می‌شود. این عملیات مرجوعی هم دارد.

فرایند دیگر ، پرداخت هزینه کالایی است که مانند حواله انبار است و کالا از موجودی انبارها کسر می‌شود. این عملیات نیز مرجوعی دارد.

فرایند دیگر درآمد دریافتنی است. درآمدی که طرف حساب آن یک شخص است. در گزارشات حسابداری شخص بدهکار و درآمد بستانکار می‌شود. به‌جای درآمد می‌توان از مرجوعی هزینه نیز استفاده کرد.

فرایند دیگر هزینه پرداختنی است. هزینه‌ای که طرف حساب آن یک شخص است. در گزارشات حسابداری شخص بستانکار و هزینه بدهکار می‌شود. به‌جای هزینه می‌توان از مرجوعی درآمد نیز استفاده کرد.

دفاتر حسابداری درآمدها و هزینه‌ها به شکلی پویا و با یک کلیک از فهرست عناوین در دسترس شما قرار می‌گیرند. در این دفاتر امکان فیلترینگ یک ستون، امکان جستجو در نتایج گزارش و امکان انتخاب سریع تاریخ‌های مشخص و محدود کردن گزارش به‌سادگی دردسترس هستند.